Положення про розгляд скарг


 

Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Загальні засади

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в

Законі України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі - Закон).

2. Оскарження процедур закупівлі до Антимонопольного комітету України

2.1. Відповідно до пп. 19 ст. 1 та п.3 ст. 8 Закону органом оскарження є Антимонопольний комітет України. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

2.2.Скарга може бути подана тільки особою (надалі – суб’єкт оскарження), право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать Закону.

Подання скарги до Антимонопольного комітету України не потребує попереднього звернення до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

2.3.Скарги подаються до Антимонопольного комітету України, не пізніше 14 днів з дня отримання суб’єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію Замовника, що порушує права чи законні інтереси суб’єкта скарження, або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю.

2.4. Скарга до Антимонопольного комітету України подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

- найменування органу оскарження;

- ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

- найменування, місцезнаходження, поштова адреса Замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

- підстави, через які подасться скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єктові оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

- вимоги суб'єкта оскарження та їх обгрунтування.

2.5. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника.

2.6. Датою отримання скарги Антимонопольним комітетом України вважається дата її реєстрації Антимонопольним комітетом України.

2.7. Антимонопольний комітет України у строк, що не перевищує трьох днів після отримання скарги повинен повідомити суб'єкта оскарження та Замовника про час і місце розгляду скарги.

2.8. При поданні скарги до Антимонопольного комітету України суб'єкт оскарження надсилає Замовнику дія чи бездіяльність якого оскаржується наступні документи:

- копію скарги;

- рішення.

2.9. Рішення про розгляд скарг приймається Антимонопольним комітетом України виключно на його засіданні.

2.10. Антимонопольний комітет України повертає скаргу без розгляду у випадках коли:

- отримана скарга з порушенням строків;

- суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

- суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену Законом;

- Замовник відповідно до Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається суб’єкту оскарження, який звернулася до Антимонопольного комітету України не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

2.11. Для розгляду скарг Антимонопольний комітет України має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у Замовників, учасників, контролюючих органів, державногоофіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.

Замовники, учасники, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель( Вісник державних закупівель), інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати Антимонопольному комітету України відповідну Інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель, Антимонопольний комітет України розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

2.12. Антимонопольний комітет України має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

2.13. За результатами розгляду скарги Антимонопольний комітет України має право:

- прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати Замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови або у разі неможливості виправити допущені порушення, скасувати процедуру закупівлі;

- у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів;

- для розгляду скарг на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у Замовників, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель;

2.14. Антимонопольний комітет України приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обгрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- висновок Антимонопольного комітету України про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

- висновок Антимонопольного комітету України про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

- у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обгрунтування прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання щодо усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії Замовника.

2.15. У разі відкликання скарги Антимонопольний комітет України може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

2.16. Рішення Антимонопольного комітету України оформляється у письмовій формі і містить таку інформацію:

- найменування органу оскарження;

- короткий зміст скарги;

- мотивувальну частину рішення;

- резолютивну частину рішення;

- строк оскарження рішення

Примірник рішення за результатами розгляду скарги Антимонопольний комітет України не пізніше наступного робочого дня після його прийняття надсилає Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, Замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

Рішення Антимонопольного комітету України набирають чинність з дня їх прийняття та є обов'язковим для виконання Замовником та особами, яких вони стосуються.

Рішення Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (Вісник державних закупівнль), а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

Рішення Антимонопольного комітету України можуть бути оскаржені суб'єктом оскарження чи Замовником до Київського окружного адміністративного суду. Строк позовної давності для оскарження рішень Антимонопольного комітету України, прийнятих відповідно до Закону становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.

3. Оскарження процедури закупівлі до Замовника.

3.1. Направлення звернення Замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження ( Антимонопольного комітету України) .

3.2. Замовник має право, у разі отримання звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі, на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли Антимонопольний комітет України приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Антимонопольний комітет України має право, за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження, прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня Антимонопольний комітет України повідомляє про призупинення процедури закупівлі Державне казначейство України, Вісник державних закупівель (редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель), Замовника та суб'єкта оскарження.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення Замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.

Під час призупинення процедури закупівлі редакція Вісника державних закупівель (державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель) зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно з Законом.

3.3. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення.

3.4. В разі, коли Замовник усуває порушення, зазначені у скарзі, Замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це Антимонопольний комітет України та надати документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання Антимонопольним комітетом України документального підтвердження про це Антимонопольний комітет України скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.

3.5. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, Замовник повідомляє Антимонопольний комітет України про вжиті за цим зверненням заходи.

3.6. Рішення Замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до Антимонопольного комітету України, або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.