Про визначення порядку здійснення публічних закупівель.


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
 
Н А К А З
 
«29» липня 2016 року
33
 
Про визначення порядку здійснення публічних закупівель в КП «Центр організації дорожнього руху»
(зі змінами та доповненнями)
 
У відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економіки і торгівлі України від 30.03.2016 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», наказу Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель»,
НАКАЗУЮ:
 
1.        Утворити з 01.08.2016 тендерний комітет КП «Центр організації дорожнього руху» у наступному складі:
Голова тендерного комітету: перший заступник директора Шаров Валерій Олексійович,
Члени тендерного комітету: начальник служби ОДР Онищенко Микола Іванович, заступник начальника служби впровадження та експлуатації АСКДР Пронькін Євгеній Григорович, головний економіст Тіторенко Андрій Анатолійовича, головний бухгалтер Удовиченко Тетяна Федорівна, головний енергетик Березовський Олександр Володимирович, начальник виробничо-технічного відділу Довгий Олександр Миколайович, в.о. начальника служби капітального будівництва об’єктів організації дорожнього руху Молочинський Дмитро Володимирович, старший юрисконсульт юридичного відділу Савич Вікторія Вікторівна, начальник відділу з державних закупівель та договірних зобов’язань Сичевська Марія Петрівна.
2.        Затвердити та ввести в дію з 01.08.2016 Положення про тендерний комітет КП «Центр організації дорожнього руху» (додаток 1).
3.        Затвердити та ввести в дію з 01.08.2016 Порядок здійснення допорогових закупівель КП «Центр організації дорожнього руху» (додаток 2) та створити робочу групу з розгляду пропозицій учасників допорогових закупівель у наступному складі:
Голова робочої групи: перший заступник директора Шаров Валерій Олексійович,
Члени робочої групи: начальник служби ОДР Онищенко Микола Іванович, заступник начальника служби впровадження та експлуатації АСКДР Пронькін Євгеній Григорович, головний економіст Тіторенко Андрій Анатолійовича, головний бухгалтер Удовиченко Тетяна Федорівна, головний енергетик Березовський Олександр Володимирович, начальник виробничо-технічного відділу Довгий Олександр Миколайович, в.о. начальника служби капітального будівництва об’єктів організації дорожнього руху Молочинський Дмитро Володимирович, старший юрисконсульт юридичного відділу Савич Вікторія Вікторівна, начальник відділу з державних закупівель та договірних зобов’язань Сичевська Марія Петрівна.
4.        Начальнику юридичної служби Омельченко Р.В. та начальнику відділу з державних закупівель та договірних зобов’язань Сичевській М.П. переглянути положення про відділ з державних закупівель та договірних зобов’язань та внести відповідні зміни з урахуванням вимог цього наказу.
5.        Вважати такими, що втратив чинність з 01.08.2016 наказ  КП «Київдорсервіс» від 18.09.2015 № 44 «Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію у КП «Київдорсервіс» пілотного проекту «Система електронних закупівель» та створення робочої групи». 
6.        Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора Шарова В.О.
 
 
Директор     В. Черній
 
 
 
 
ПОДАНО:

Начальник відділу з державних закупівель
та договірних зобов’язань
М. Сичевська


ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичної служби
Р. Омельченко
Начальник загального відділ
М. Хоменко
ОЗНАЙОМЛЕНІ:

Шаров В.О.
Перший заступник директора

Онищенко М.І.
Начальник служби ОДР, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Пронькін Е.Г.
Начальник відділу по впровадженню,
експлуатації та ремонту обладнання
системи керування дорожнім рухом служби
впровадження та експлуатації АСКДР

Тіторенко А.А.
Головний економіст

Довгий О.М.
Начальник виробничо-технічного відділу

Удовиченко Т.Ф.
Головний бухгалтер

Березовський О.В.
Головний енергетик

Молочиський Д.В.
В.о. начальника служби капітального будівництва
об’єктів організації дорожнього руху

Савич В.В.
Старший юрисконсульт юридичного відділу

Сичевська М.П.
Начальник відділу з державних закупівель
та договірних зобов’язань, секретар тендерного комітету
 
  
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до наказу КП «Центр організації                               дорожнього руху»
від 29.07.2016 № 33
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 про тендерний комітет КП «Центр організації дорожнього руху»
 
I. Загальні положення
 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету                       КП «Центр організації дорожнього руху» (далі – замовник або підприємство), а також їх права, обов’язки та відповідальність.
1.2. Тендерний комітет КП «Центр організації дорожнього руху» (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
1.4. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.
 
ІІ. Засади діяльності тендерного комітету
 
2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.
Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.
2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету (за згодою).
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності). За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.
Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.
У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
здійснення інших дій, передбачених Законом.
2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
2.9. Члени комітету мають право:
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
виносити питання на розгляд комітету;
прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.10. Члени комітету зобов'язані:
брати участь у всіх його засіданнях особисто;
організовувати та проводити процедури закупівель;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.11. Голова комітету:
організовує роботу комітету;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.12. Секретар комітету забезпечує:
ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;
зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами, веде журнали обліку та реєстрації вхідної та вихідної документації комітету, журнал реєстрації протоколів засідань комітету, тощо;
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.
2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.
2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.
 
 
Директор                                                                                              В. Д. Черній
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до наказу КП «Центр організації дорожнього руху»
від 29.06.2016 № 33
 
 
ПОРЯДОК
здійснення допорогових закупівель КП «Центр організації дорожнього руху»
 
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (зі змінами) (далі - Порядок функціонування Системи).
Порядок здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок) застосовується у разі проведення КП «Центр організації дорожнього руху» (далі - замовник) відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.
1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) - це замовник у розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;
переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;
процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;
пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Порядку.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи.
1.3. Уся інформація розміщується в Системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається. За бажанням Користувачі можуть дублювати розміщену інформацію англійською мовою за наявності відповідного функціонала на Авторизованому електронному майданчику. При цьому інформація, що розміщена українською мовою, є визначальною.
1.4. Усі документи і відомості, пов'язані з проведенням закупівель, у тому числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через Систему. 
1.5. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі «Кваліфікація» або «Переможець».
2. Порядок проведення Закупівель.
2.1. Закупівля передбачає такі етапи:
оголошення Закупівлі
період уточнень
подання пропозицій
аукціон
кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі
Алгоритм проведення Закупівлі наведено у Додатку 1 до цього Порядку.
3. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій
3.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника включених до додатку річного плану закупівель на поточний рік та укладення з ними відповідних договорів.
3.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
Ініціатор закупівлі готує та подає до відділу державних закупівель та договірних зобов’язань технічне завдання, затверджене першим заступником директора                                  КП «Київдорсервіс» або особою яка його заміщує.
У технічному завданні ініціатор закупівлі зазначає:
1.    Обґрунтування доцільності закупівлі та її обсягів;
2. Очікувану вартість товару, роботи чи послуги визначеної ініціатором за результатами моніторингу цін і тарифів на певний вид товару, послуги, тощо.;
3. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV , Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013;
4. Кількість товарів, обсяг робіт, послуг;
5. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
7. Умови оплати товарів, виконання робіт, надання послуг;
8 Технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі;
9. Вимоги до кваліфікації учасників;
10. Іншу необхідну інформацію.
Відділ з державних закупівель та договірних зобов’язань, за умови відповідності, технічного завдання вимогам п. 3.3. цього Порядку, та за умови, що закупівля  передбачена річним планом закупівлі на поточний рік, розпочинає процедуру закупівлі в іншому випадку воно повертається ініціатору закупівлі для доопрацювання.
3.5. Під час оголошення Закупівлі відділ з державних закупівель та договірних зобов’язань (далі - відділ) розміщує в Системі інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, зазначена у технічному завданні та, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі.
Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена відділом під час оголошення Закупівлі.
Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій. 
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
3.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися відділом у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, відділ може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.
При визначенні умов Закупівлі відділ має визначити такі параметри Закупівлі:
очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000 гривень;
тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі;
нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.
Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.
3.5. У період уточнень Користувачі Системи мають можливість звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам Системи для перегляду незалежно від статусу Закупівлі.
Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді.
Відділ відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.
3.6. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.
3.7. Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через Авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.
3.8. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.
3.9. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним відділом під час оголошення Закупівлі.
3.10. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.
3.11. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого Авторизованим електронним майданчиком при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе лише Авторизований електронний майданчик, через який пропозицію було подано.
4. Внесення змін до інформації про Закупівлю
4.1. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам Системи. Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.
5. Порядок проведення Аукціону
5.1. У ході Аукціону Учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може протягом одного раунду Аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
5.2. Для участі в Аукціоні Учасник за допомогою інтерфейсу Авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку Аукціону. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому що воно є єдиним ідентифікатором Учасника.
5.3. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати Користувачів Системи про наближення дати старту Аукціону.
Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує єдиний модуль “Аукціон”. 
В Аукціоні можуть брати участь лише Учасники, що подали пропозиції. Всі інші Користувачі Системи, у тому числі Замовник цієї Закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом Аукціону.
Якщо зареєстрований один Учасник, то Система автоматично переходить до процесу “Оцінка”, а Закупівлі присвоює статус “Кваліфікація”.
5.4. Авторизовані електронні майданчики забезпечують доступ зареєстрованих Учасників до єдиного модуля “Аукціон”. Для кожного Учасника Адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку. Адміністратор відстежує підключення до веб-сторінки Учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень та IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки Учасника. Це дає можливість Учаснику контролювати відсутність несанкціонованих підключень до його сторінки.
5.5. Для інших Користувачів Адміністратор створює одну загальну сторінку, на якій немає можливості подати цінову пропозицію.
У момент старту модуля “Аукціон” Авторизовані електронні майданчики отримують доступ до веб-сторінки Аукціону для забезпечення сервісу доступу Учасників до Аукціону. На веб-сторінці відображаються:
номер Аукціону;
предмет Закупівлі;
“номер учасника в Аукціоні”, що забезпечує анонімність участі;
початкова цінова пропозиція кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо Замовник використовує нецінові критерії оцінки;
час до початку Аукціону та/або ходу учасника.
Після старту Аукціону Система робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.
5.6. Після закінчення паузи Система автоматично оголошує раунд. У кожному раунді Учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами - першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок Аукціону, визначений Замовником.
Якщо Учасник зробив вибір раніше, Система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо Учасник не діяв протягом 2 хвилин, Система приймає попередню ставку і передає хід наступному Учаснику.
Якщо всі Учасники зробили ставки в раунді, Система робить паузу 2 хвилини і оголошує наступний раунд. 
5.7. Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами.
6. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.
6.1. Відділ розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.
6.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням робочої групи з розгляду пропозицій учасників допорогових закупівель (далі – робоча група).
Виключними підставами дискваліфікації є:
пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.
Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.
У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.
6.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, відділ визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням робочої групи. Наступним етапом Закупівлі є підписання договору.
6.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні.
Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи.
6.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.
7. Редагування та анулювання пропозицій
7.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім Користувачам Системи після закінчення Аукціону.
7.2. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.
8. Скасування Закупівлі
8.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.
8.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус “Закупівля не відбулася”.
8.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.
9. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі
9.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні Закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому Порядку, або згідно діючого законодавства України.
10. Усунення порушення
10.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення Закупівлі (далі - Вимога) через відповідну електронну форму. 
Вимога повинна містити таку інформацію:
найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
номер повідомлення про проведення Закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб - ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх Учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні Замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.
Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.
Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу. 
10.2. Замовник протягом 3 днів розглядає Вимогу, приймає і оприлюднює рішення робочої групи щодо неї. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов Закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” Замовник в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. 
Після розміщення відповіді щодо Вимоги Замовником Вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор Вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”:
- “Задовільно” - відповідь ініціатора Вимоги задовольнила, Вимога набуває статусу  “вичерпано”;
- “Незадовільно” - відповідь ініціатора не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу “Звернення” та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень (далі - Комісія).
Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.
Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника, автоматично набувають статусу “Звернення” та підлягають розгляду Комісією. Розгляд Звернення Комісією припиняється у разі відміни Закупівлі або визначення її Системою такою, що не відбулася. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.
Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”.
10.3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати Закупівлю.
10.4. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення Закупівлі.
11. Зберігання документів, відомостей та інформації
11.1. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням Закупівель за Порядком, зберігаються Адміністратором з урахуванням таких вимог:
документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їхню цілісність на цих носіях;
інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
має бути забезпечена можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений у Системі.
12.2. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях повинен бути не меншим за строк, встановлений законодавством для відповідних документів на папері.
12.3. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без застосування цього Порядку, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлену в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, обов’язково оприлюднюється звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону.
 
 
Директор                 В.Д. Черній
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Порядку здійснення допорогових закупівель
 
Алгоритм проведення Закупівлі
Алгоритм проведення Закупівлі
  1. тривалість Періоду уточнень - не менше 1-го робочого дня (якщо очікувана вартість Закупівлі від 3 000 гривень до 50 000 гривень) та не менше    3-х робочих днів (якщо очікувана вартість перевищує 50 000 гривень);
  2. тривалість Періоду подання пропозицій - не менше 1-го робочого дня (якщо очікувана вартість становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень) та не менше 2-х робочих днів (якщо очікувана вартість перевищує 50 000 гривень);
  3. Аукціон має три етапи (раунди);
  4. договір з Переможцем укладається не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Підписаний договір оприлюднюється протягом 2 робочих днів з дня його укладання;
  5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів з кінцевого строку подання пропозицій.
 
Директор         В.Д. Черній